طرح ملی مسکن
امداد و نجات در برق
امداد و نجات در برق

وقتي شخصي دچار برق گرفتگي شود ، عبور جريان الكتريكي از بدن وي ، ممكن است باعث عدم توان تحرك (نوعي فلج موقت ) و حتي توقف تنفس و ايست قلبي بشود. جريان الكتريكي مي تواند هم در محل ورود به بدن و هم در محل خروج از آن به سمت زمين ، باعث ايجاد سوختگي گردد.

براي كمك به مصدوم طبق مراحل زير عمل كنيد :

1- در ابتدا بايد جريان برق را قطع نماييد ؛

- در صورتي كه به محل انشعاب اصلي كنتور برق به سهولت دسترسي داريد ، برق را قطع كنيد ،

- درغير اين صورت ، دوشاخه را خارج كنيد يا كابل را در آوريد ،

- در صورت عدم امكان قطع برق ، براي محافظت خود روي يك ماده عايقي خشك مثل يك جعبه چوبي ، دفترچه كاغذي و يا مقواي ضخيم بايستيد و سپس با استفاده از يك وسيله چوبي ( مثل دسته يك جارو ) ، سيم يا وسيله برقي را از مصدوم دور كنيد ،

- اگر امكان قطع تماس مصدوم با منبع جريان برق نبود ، بدون اينكه به بدن مصدوم دست بزنيد ، طناب خشكي را به دور مچ پا يا بازوان مصدوم حلقه كرده و وي را از منبع جريان الكتريكي دور كنيد. ( بايد در حين كمك رساني مراقب باشيد تا وضعيت برقگرفتگي مصدوم تشديد نگردد )

2- اگر مصدوم بيهوش باشد ، راه هاي هوايي او را باز كرده تنفس و نبض را كنترل نموده و در صورت لزوم عمليات احياء تنفسي را انجام داده و وي را در وضعيت بهبودي قرار دهيد.

3- با نيروهاي امدادي و اورژانس تماس بگيريد.

4- اگر مصدوم دچار ايست قلبي شد ، شما بايد عمليات احياء قلبي را بكار بگيريد.

تا زمان رسيدن نيروهاي امدادي ،مصدوم را تحت نظارت و مراقبت كافي قرار داده و عمليات احياء قلبي و تنفسي را ادامه دهيد.

تاریخ به روز رسانی: 1396/06/04
تعداد بازدید: 2482
شعار
Powered by DorsaPortal