پایش تلفات استان
شمای کلی تلفات
پویش افتتاح
مقررات وزارت بهداشت

مقررات وزارت بهداشت

مقدمه (از آيين نامه ها)

در اجراى ماده (13) قانون مواد خوردنى، آشاميدنى و آرايشى و بهداشتى - مصوب تير ماه 1346 - اين آيين‏نامه شامل چهل و چهار ماده و يازده تبصره تصويب گرديد:

فصل اول (از آيين نامه ها)

بهداشت فردى

ماده 1 (از آيين نامه ها)

كليه كارگران و اشخاصى كه در اماكن عمومى و مراكز تهيه، توزيع، نگهدارى و فروشى مواد غذايى انجام وظيفه مى‏نمايند موظفند كه كارت معاينه پزشكى در محل كار خود داشته باشند. 
تبصره 1- كارفرمايان موظف هستند كه قبل از استخدام اشخاص كارت معاينه پزشكى آنان را مطالبه و در محل كسب نگهدارى نمايند. 
تبصره 2- كارت معاينه پزشكى منحصراً از طرف ادارات بهدارى هر محل صادر خواهد شد. نوع و مدت اعتبار كارت را كه از يك سال تجاوز نخواهد كرد وزارت بهدارى تعيين خواهد نمود.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

كارگران موظفند رعايت كامل بهداشت فردى مربوط به نظافت را نموده و به دستورهايى كه از طرف دستگاه‏هاى مسئول وزارت بهدارى داده مى‏شود عمل نمايند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

اشخاصى كه در محل پخت يا آشپزخانه كار مى‏كنند بايد ملبس به كلاه و ... روپوش سفيد باشند و روپوش ساير اشخاص مصرح در ماده 1 بايد به رنگ روشن و تميز باشد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

صاحبان و متصديان اماكن مشمول اين آيين‏نامه موظفند جايگاه مناسبى به منظور حفظ لباس كارگران خود تهيه نمايند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

هر كارگر موظف به داشتن حوله و صابون تميز اختصاصى مى‏باشد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

كارگرانى كه به نحوى از انحاء با طبخ و تهيه مواد غذايى سر و كار دارند در حين كار حق دريافت بهاى كالاى فروخته شده را شخصاً از مشترى نخواهند داشت.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

در اماكن مذكور در اين آيين‏نامه بايد جعبه كمكهاى اوليه در محل مناسبى نصب گردد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

كارگران اماكنى كه به موجب فصل دوم آيين‏نامه ملزم به داشتن دوش آب سرد و گرم مى‏باشند و يا با پخت روكار دارند موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند.

فصل دوم (از آيين نامه ها)

وضع ساختمانى اماكن عمومى و مراكز تهيه و توليد، توزيع - نگهدارى و فروش مواد غذايى

ماده 9 (از آيين نامه ها)

كف بايد شامل شرايط زير باشد: 
الف- از جنس قابل شستشو باشد. 
ب- صاف و بدون فرورفتگى يا شكاف و جنس آن طورى باشد كه در اثر تردد گرد و غبار ايجاد ننمايد. 
پ- داراى شيب مناسب به طرف فاضل آب باشد. 
ت- مجهز به كف شوى سيفون‏دار (شتر گلو) باشد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

ديوارها بايد داراى شرايط زير باشند: الف- ساختمان ديوار و مصالح آن طورى باشد كه از ورود جوندگان و حشرات جلوگيرى به عمل آورد. ب- وضع ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار باشد. پ- ديوارها بايد صاف و بدون فرورفتگى و شكاف و درز طاقچه باشد. ت- ديوار بايد به رنگ روشن باشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

سقفها بايد صاف و حتى‏الامكان مسطح و بدون ترك خوردگى و شكاف و هميشه تميز باشد.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

وضع درها و پنجره‏ها: الف- درها و پنجره‏ها بايد بدون ترك خوردگى و شكستگى بوده و قابل شستشو باشد. ب- درها و پنجره‏ها بايد طورى باشد كه از ورود حشرات به داخل جلوگيرى نمايد.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

آب مصرفى بايد مورد تأييد مقامات بهداشتى باشد.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

داراى سيستم فاضلاب بهداشتى باشد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

وضع و تعداد مستراح و دستشويى بهداشتى و متناسب باشد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

براى كارگران بايد دستشويى و مستراح مجزا در محل مناسب و شرايط لازم ساخته باشد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

حمام بايد داراى شرايط مندرج در مواد (9)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14) اين آيين‏نامه باشد.

ماده 18 (از آيين نامه ها)

دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنى بايد طورى باشد كه حتى‏الامكان احتراق به صورت كامل انجام گيرد.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

محل شستشو و نگهدارى ظروف بايد در مجاور محل پخت و مجزا و مستقل از آن باشد. ظروف كثيف از يك دريچه باين محل وارد و ظروف تميز از دريچه‏هاى جداگانه وارد آشپزخانه و سالن شود.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

ظروف بايد در ظرفشويى سه مرحله‏اى (شستشو - ضدعفونى - آبكشى) يا توسط دستگاه‏هاى اتوماتيك شسته شود. 
تبصره 1- تعداد و ظرفيت هر ظرفشويى بايد متناسب با تعداد ظروف باشد. 
تبصره 2- ظروف بايد با وسيله تميز و عارى از آلودگى خشك گردد.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

قفسه و ويترين و گنجه‏ها بايد تميز و عارى از گرد و غبار و مجهز به در شيشه‏اى باشد. تبصره 1- قفسه و ويترين و گنجه‏ها بايد قابل نظافت باشد. تبصره 2- فاصله كف آنها از زمين از 20 سانتيمتر كمتر نباشد.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

پيشخوان و ميز كار بايد سالم و روكش آن از جنس قابل شستشو باشد.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

سبزى و ميوه كه در اماكن عمومى به‏صورت خام در اختيار مشتريان گذارده مى‏شود بايد در محل مخصوص شسته و با محلول گندزايى ضدعفونى گردد و سپس با آب سالم و تميز آبكشى شود.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

انبار مواد غذايى بايد قابل تميز كردن و وضع داخلى آن مطابق شرايط مواد 9، 10، 11، 12، 21، اين آيين‏نامه باشد. 
تبصره 1- انبار مواد غذايى نبايد مرطوب باشد. 
تبصره 2- انبار آرد و شكر و ساير مواد غذايى كه ايجاب مى‏كند داراى انبار اختصاصى باشد بايد مطابق نقشه تصويب شده مقامات بهداشتى احداث شود.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

كليه مواد غذايى فاسد شدنى بايد در يخچال و يا در سردخانه متناسب نگهدارى شود و همچنين در نگاهدارى آنها در يخچال زايد بر مدتى كه معمولاً غذا در يخچال فاسد نمى‏شود خوددارى گردد.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

تهويه بايد به نحوى صورت گيرد كه هميشه هواى داخل اماكن سالم تازه و كافى و عارى از بو باشد.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

در فصل گرما حداكثر درجه حرارت اماكن نبايد بيشتر 30 درجه سانتيگراد باشد.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

نور طبيعى و يا مصنوعى بايد طورى باشد كه باعث ناراحتى چشم نگردد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

براى جلوگيرى از حريق و انفجار و ساير خطرات احتمالى بايد پيش‏بينى‏هاى لازم بشود.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

زباله‏دان در پوش‏دار زنگ نزن قابل حمل به تعداد كافى موجود باشد. تبصره 1- زباله‏دان بزرگ درپوش‏دار زنگ نزن قابل حمل متناسب با احتياجات روزانه در محل مناسب جهت جمع‏آورى و تخليه زباله‏ها گذاشته شود. تبصره 2- زباله‏دانها بايد بعد از تخليه شسته شود.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

پشه، مگس، حشرات و جوندگان به هيچ وجه نبايد در داخل اماكن ديده شوند.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

نقشه ساختمانهاى كلى اماكن مصرح در آيين‏نامه به منظور انطباق با موازين بهداشتى قبل از اجراء بايد به تصويب مقامات مسئول برسد.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

اماكنى كه اجازه قبول مسافر دارند علاوه بر رعايت كليه موارد بهداشتى بايد واجد شرايط زير باشند: 
الف- در هر اطاق تعداد تختخوابها بايد طورى باشد كه براى هر تخت شش متر مربع منظور شود. 
ب- تعداد دوش هر طبقه از ساختمان بايد مساوى تعداد مستراح باشد. 
پ- پله‏ها بايد داراى حفاظ بوده و لغزنده نباشد ارتفاع پله حداكثر هجده سانتيمتر و عرض آن حداقل سى سانتيمتر باشد.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

البسه (مانند حوله، ملحفه، پرده و امثال آنها) بايد با دستگاه‏هاى اتوماتيك يا در رختشويخانه كه مطابق نقشه استاندارد وزارت بهدارى باشد شسته و خشك و اطو شود.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

ايجاد هرگونه حوض يا حوضچه يا پاشوى كه در آن آب به صورت راكد باشد ممنوع است.

فصل سوم (از آيين نامه ها)

وسايل و لوازم كار

ماده 36 (از آيين نامه ها)

ظروف مورد استفاده بايد داراى شرايط زير باشد: 
1- ظروف شكستنى بايد تميز بدون ترك خوردگى و لب پريدگى باشد. 
2- وسايل و ظروف فلزى كه براى تهيه و نگهدارى و مصرف مواد غذايى به‏كار مى‏رود بايد سالم، صاف، بدون زنگ باشد. 
3- استفاده از ظروفى كه بوسيله وزارت بهدارى غيرمجاز شناخته و آگهى مى‏شود ممنوع است. 
4- جدار داخلى ظروف مسى بايد كاملاً سفيدكارى باشد. 
5- ظروف لعابى نبايد داراى لب پريدگى باشد. 
6- وسايل و ظروف غذا بايد پس از هر بار مصرف شسته و تميز ضدعفونى شود. 
7- استفاده از گوشت‏كوب و قاشق چوبى و سربى ممنوع است. 
8- استفاده از قندان، نمكدان و مشابه آن بدون سرپوش ممنوع است. 
9- وسايل و ظروف غذاخورى و تهيه غذا بايد در ويترين يا گنجه مخصوص كه محفوظ باشد نگهدارى شود.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

سطح ميزها بايد صاف، تميز، سالم بدون درز بوده و روكش آن قابل شستشو باشد.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

صندليها و نيمكتها بايد سالم و تميز باشد.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

براى هر مسافر تازه وارد بايد از ملحفه و شمد تميز و سفيد و سالم استفاده شود و تعويض آنها در هر سه روز يك بار اجبارى است.

ماده 40 (از آيين نامه ها)

استفاده از لحاف، پتو، تشك و بالش كثيف و مندرس و بدون ملحفه ممنوع است.

ماده 41 (از آيين نامه ها)

استفاده از تختخوابهايى كه داراى پارگى يا شكستگى و يا گودرفتگى فنر باشد ممنوع است.

ماده 42 (از آيين نامه ها)

استفاده از كاغذهايى كه تميز نباشد و هم چنين كاغذ روزنامه و امثال آن جهت پيچيدن مواد غذايى ممنوع است.

ماده 43 (از آيين نامه ها)

ظروف خميرگيرى بايد صاف و تميز و بدون درز باشد. نصب شير آب بالاى ظرف خميرگيرى الزامى است. تبصره 1- حتى الامكان كوشش شود از دستگاه‏هاى خودكار براى تهيه خمير استفاده گردد.

فصل چهارم (از آيين نامه ها)

طبقه‏بندى اماكن از لحاظ شمول اين آيين‏نامه بشرح ذيل است.

ماده 44 (از آيين نامه ها)

طبقه‏بندى اماكن از لحاظ شمول اين آيين‏نامه بشرح ذيل است: 
1- كليه مواد آيين‏نامه به استثناى ماده (43) شامل هتل، متل، مهمانخانه و مسافرخانه و پانسيون و امثال آنها مى‏باشند. 
2- كليه مواد آيين‏نامه به استثناى مواد (16)، (19)، (20)، (22)، لغايت (25) و مواد (33)، (36)، (39) لغايت 43 شامل حمامها مى‏گردد. 
3- كليه مواد آيين‏نامه به استثناى مواد (15) لغايت (17)، (19)، (20)، (22)، (23)، لغايت (25)، (33)، (36)، (39) لغايت (43) شامل آرايشگاهها مى‏باشد. 
4- كليه مواد آيين‏نامه به استثناى مواد (15)، (20)، (22)، (25)، (33)، (34)، (36)، (39)، (40) و (41) شامل نانوائيها گردد. 
5- كليه مواد آيين‏نامه به استثناى مواد (15)، لغايت (20)، (23)، (33)، (34)، (39)، (40)، (41) و (43) شامل محلهاى فروش مواد غذايى (از قبيل فروش گوشت و ميوه و سبزى، بقالى و عطارى و امثال آنها) مى‏باشد. 
6- كليه مواد آيين‏نامه به استثناى مواد (15)، (17)، (23)، (34)، (39)، (40)، (41) شامل محلهاى تهيه مواد غذايى (از قبيل ماست‏بندى، كشك‏سابى، قندريزى، شيرينى‏پزى و نظائر آنها) مى‏باشد. 
7- كليه مواد آيين‏نامه به استثناى مواد (17)، (33)، (34)، (39)، (40)، (41)، (43) شامل محلهاى تهيه و فروش مواد غذايى كه داراى محل پذيرايى از مشترى مى‏باشند، مى‏شود. 
8- كليه مواد آيين‏نامه به استثناى مواد (15) لغايت (17)،(33)،(34)،(39)،(40)،(41)،(42) شامل محلهاى تهيه و فروش مواد غذايى كه داراى محل پذيرايى از مشترى نيستند، مى‏باشد. 

تاریخ به روز رسانی: 1396/06/04
تعداد بازدید: 3364
شعار
Powered by DorsaPortal