پایش تلفات استان
شمای کلی تلفات
پویش افتتاح
همكاران

1. سوختگي ناشي از آرك در 5 سال اخير بالاترين درصد حوادث شركت توزيع را به خود اختصاص داده است .

2. عمده ترين دليل حوادث سوختگي ناشي از آرك كشيدن فيوز كاردي با انبردست و عدم استفاده از فيوز كش و كلاه ايمني با نقاب محافظ و دستكش مي باشد.

3-جهت اجراي هر گونه عمليات در اتفاقات لازم است با مسئولين و اپراتور امور يا ناحيه مربوطه هماهنگي قبلي معمول گردد به نحوي كه اپراتور ( و در صورت لزوم ساير مسئولين )از محل و زمان اجراي عمليات اطلاع كافي داشته باشند.

4-براي كشيدن يا نصب فيوز كاردي صرفا" بايستي از فيوزكش استفاده نمود و استفاده از انبردست براي كشيدن يا جا زدن فيوز كاردي ممنوع مي باشد.

5- لازم است در هنگام نصب فيوز در تابلو دقت شود از فيوز با آمپراژ مناسب استفاده شود و از مستقيم كردن فيوز بدليل بار زياد يا در دسترس نبودن فيوز مناسب جدا" خودداري شود.

6-در شرايط برفي و باراني و در محلهاي مرطوب انجام عمليات بصورت برقدار ممنوع بوده و لازم است حتما" برق قطع و گراند موقت نصب شود و بعد از اجراي عمليات نسبت به برقدار كردن شبكه اقدام شود.

7-استيك عايق وسيله اي است كه فقط به منظور كشيدن و يا جا زدن فيوز كات اوت و در برخي موارد برداشت وسايل اضافي از روي شبكه از آن استفاده مي شود .

8.تجهيزات عايق نبايستي در معرض تابش مستقيم آفتاب و يا رطوبت و بارندگي قرار گيرند .

9-براي استفاده از هر گونه ابزار عايق مانند استيك هاي عايق چوب پرچ لود بوستر ـ دستگاه گراند ـ فازمتر فشار متوسط و فيوز كش فشار متوسط بايستي حتما" از دستكش عايق 20KVاستفاده شود .

10-اپراتور اتفاقات جهت قطع و يا وصل خط فقط موظف به گرفتن دستور از متقاضي خاموشي بوده و در مواقع ضروري با هماهنگي قبلي متقاضي خاموشي مجاز است نسبت به قطع و يا وصل خط اقدام نمايد.

11-دستورالعملهاي ايمني و بهره برداري بر اساس تجارب بدست آمده از حوادث قبلي وضع شده اند بنابراين رعايت اين دستورالعملها و مقررات الزامي است.

12-به جز در شرايط اضطراري و به منظور جلوگيري از حوادث كاركنان ، گروههاي اجرايي مجاز به تماس مستقيم با ايستگاه فوق توزيع جهت درخواست خاموشي فشار متوسط نخواهند بود.

13-وصل نمودن بدنه فلزي تاسيسات به زمين براي هم پتانسيل نمودن بدنه هاي فلزي با زمين و جلوگيري از بوجود آمدن ولتاژ بين بدنه فلزي و زمين و متعاقبا جلوگيري از برق گرفتگي است .

14- رعايت ترتيب زير پس از اخذ مجوز و تكميل فرم خاموشي لازم الاجرا مي باشد:
الف- قطع برق توسط مسئولين ذيربط ب- بررسي احتمال برقدار بودن شبكه با فازمتر ج- تخليه الكتريكي جهت اطمينان از بدون برق بودن شبكه د- اتصال زمين موقت ( گراند ) شبكه از طرفين محل كار ه- شروع به كار

15-قبل ازانجام عمليات قطع يا وصل مشتركين بايستي مدار بدون بار گرديده و جهت قطع كابل مشترك ابتدا فازوسپس نول جدا گردد .

16-تمامي گروههاي اجرايي بايستي هر روز صبح كارت كنترل ايمني را تكميل و به امضاء مسئول ايمني رسانده و در خودرو بهمراه داشته باشند .

17-در هنگام بارندگي و شرايط نامناسب جوي , انجام هر گونه قطع و وصل برق روي شبكه ممنوع مي باشد .

18-تعداد نفرات هر گروه اجرايي حداقل 2 نفر ميباشد و فرستادن كارگران به صورت انفرادي جهت انجام كارهاي برقي ممنوع مي باشد .

19-به محض توقف خودروهاي عملياتي ( خصوصا بالابر ) در مكان مورد نظر جهت اجراي فعاليت مربوطه راننده يا اپراتور بالابر موظف است نسبت به محصور نمودن محيط كار توسط وسايل هشدار دهنده از جمله مخروطي ، نوار حفاظتي و تابلو خطر به تعداد كافي اقدام نمايد.

20-هنگام فعاليت در شب علاوه بر نصب وسايل هشدار دهنده بايستي چراغهاي گردان بالابر روشن بوده و تمامي پرسنل بايستي جليقه شبرنگ بر تن داشته باشند.

21-هنگام كار در بلوارهاي بزرگ و بزرگراهها در تمامي اوقات شبانه روز لازم است پرسنل ضمن احتياط بيشتر حتما جليقه شبرنگ بر تن داشته باشند و از فاصله حداقل 30 متري اقدام به استقرار مخروطي هشدار دهنده بنمايند به نحويكه مخروطي ها از فاصله 50متري قابل رويت باشند به هر حال فاصله استقرار مخروطي ها بايد با توجه به سرعت خودروها انتخاب گردد تا رانندگان فرصت تصميم گيري جهت عكس العمل داشته باشند.

22-چنانچه محل حفاري در داخل خيابان و يا مكانهاي پرتردد واقع شده باشد گروه مربوطه موظف است از فاصله 20 متري ضمن استقرار تابلو خطر نسبت به گذاردن مخروطي هشدار دهنده به فاصله هر 2 متر تا محل حفاري اقدام نمايند. ( صرف نصب يك عدد مخروطي يا تابلو در نزديكي محل حفاري نمي تواند عابرين را از خطر موجود مطلع نمايد.)

23-در هنگام اقدام به انجام هر گونه حفاري در سطح شهر مسئولين مربوطه موظف هستند با نصب علائم هشدار دهنده از جمله تابلو پايه دار خطر استقرار مخروطي هشدار دهنده و كشيدن نوار حفاظتي در اطراف محل حفاري ،محدوده محيط عمليات را به طور كامل براي عابرين مشخص نمايند.

24-به منظور انجام عمليات بخشي از خطوط توسط سكسيونر يا كليد از شبكه اصلي جدا و بدون برق و ساير قسمتها برقدار باشند لازم است كه قسمت جدا شده از شبكه بعد از باز شدن كليد يا سكسيونر از نظر بي برقي و باز بودن كامل هر سه فاز فكهاي سكسيونر آزمايش و سپس گراند و تحويل گروه متقاضي شود.

25-در صورتيكه در تاسيسات محل انجام عمليات امكان برقدار شدن از خطوط مختلف وجود داشته باشد لازم است كه علاوه بر جداسازي و انجام بررسي هاي احتمال برقدار بودن و انجام تخليه الكتريكي نسبت به نصب گراند موقت در طرفين محل كار اقدام به نحويكه از برقدار شدن محل مورد نظر جلوگيري نمايد.

26-بعد از پايان كار و هنگام برقدار كردن خط اتفاقات موظف است پرسنل گروه متقاضي را از محل دور و سپس با اطمينان از اينكه كسي بروي شبكه مشغول كار نمي باشد اقدام به برقدار نمودن خط نمايد.

27-سرپرست گروه متقاضي خاموشي موظف است در هنگام تحويل خط از اتفاقات دقيقا وضعيت خاموشي كامل شبكه و گراند خط را كنترل و سپس خط را تحويل بگيردو فرم را امضاء نمايد.

28-گروههاي اتفاقات موظف به نصب گراند موقت در طرفين محل كار جهت متقاضيان خاموشي در هر شرايطي مي باشند و چنانچه خط مورد نظر از مسيرهاي ديگري نيز برقدار مي شود اتفاقات بايستي نسبت به نصب گراند موقت در اين مسيرها نيز اقدام نمايند.

29- اجراي هر گونه تعميرات ، تعويض قطعات يا عيب يابي در تابلو برقدار ممنوع است و بايد از طريق كليد اتوماتيك يا بدون برق نمودن ترانسفورماتور جهت انجام اين عمليات اقدام نمود.

30-مجريان موظف هستند هر گونه نقاط ضعف تابلو نظير قطع بودن سيستم روشنايي تابلو  وصل نبودن شينه اتصال در به بدنه تابلو  قطع بودن ارتينگ بدنه تابلو - مستقيم بودن كليدها يا فيوزها  معيوب بودن كابلها  خراب بودن قفل درب جعبه ها و هر گونه موارد ديگر را كتبا به مسئولين ذيربط گزارش نمايند.

31- انجام كار بروي پايه هاي شبكه فشار ضعيف در حالت برقدار الزاما رعايت مقررات ايمني خط گرم از جمله پوشيده و عايق بودن كامل بدن سر و دستها الزامي است در غير اين صورت بايستي نسبت به قطع كامل برق به نحويكه امكان برقدار شدن به هيچ وجه وجود نداشته باشد اقدام شود.

32-حوزه الكتريكي فاصله اي است در اطراف هادي برقدار كه در صورت نزديك شدن به آن موجب برق گرفتگي خواهد شد ، اين فاصله به ازاء هر كيلو ولت يك سانتي متر مي باشد.

33-منظور از در دسترس بودن به معناي وجود تاسيسات برقي در فاصله اي است كه احتمال لمس نمودن هادي يا ورود به حوزه الكتريكي تاسيسات ميسر باشد.( چه برقدار باشند يا امكان برقدار شدن آنها وجود داشته باشد.).

34-بعد از بي برق نمودن ترانسفورماتور خشك بايستي هر دو سر سيم پيچهاي هر سه فاز بهم وصل و اتصال زمين گردند.

35-برخلاف ترانسفورماتورهاي روغني به دليل آنكه ترانسفورماتورهاي خشك فاقد تانك و بدنه زمين شده هستند بايستي پرسنل متوجه باشند كه تمامي قسمتهاي اينگونه ترانسها برقدار مي باشد كه در صورت نياز به انجام هر گونه كار بروي اين ترانسها بايستي حتما ترانسفورماتور بي برق گردد به طريقي كه كليد تغذيه كننده ترانس off و سكسيونر زمين بسته گردد.

36-در صورتيكه پايه ته خط شده ( DDE ) بر اثر ضربه شكسته شده باشد براي آزاد نمودن پايه لازم است ابتدا پايه هاي دو طرف پايه ته خط شده را در جهت مخالف كشش شبكه مهار نمود و متعاقبا اقدام به باز نمودن شبكه از روي پايه شكسته نمود.

37-براي صعود از پايه چوبي آزمايش استقامت مكانيكي پايه و كسب اطمينان از بي خطر بودن صعود الزامي است ( با وارد كردن ضربه چكش به انتهاي پايه و بررسي صداي ناشي از ضربه )

38-حتي الامكان توسط جرثقيل پايه مهار گردد تا كارگران سيمهاي شبكه را آزاد نمايند.

39-چنانچه پايه مورد نظر بر اثر برخورد وسايل نقليه يا باد و طوفان و يا هر عامل ديگري دچار صدمه يا شكستگي كلي يا جزئي شده باشد صعود از پايه اكيدا ممنوع مي باشد .

40-چنانچه پايه هاي قبل يا بعد از پايه مورد نظر بر اثر فشار وارده به شبكه تحت فشار قرار گرفته باشند صعود از پايه اكيدا ممنوع مي باشد.

41-در هر مرحله از كار و يا در هر قطع يا وصل شبكه لازم است برقدار بودن شبكه با فازمتر آزمايش گردد.

42- در هنگام قطع كليد در تابلوهاي برق لازم است جهت افزايش ضريب ايمني اقدام به نصب كارت حفاظتي بروي كليد نمائيم .

43- كاركنان اتفاقات موظفند در صورت كمبود وسايل ايمن سازي نظير دستگاههاي گراند موقت از اعمال خاموشي به متقاضي خودداري و مراتب را به مسئولين گزارش نمايند.

44- زمين كردن حفاظتي تجهيزات ( وصل نمودن بدنه فلزي تاسيسات و تجهيزات برقي به زمين كه در تماس مستقيم با مدار الكتريكي نمي باشند ) به منظور حفاظت از جان انسان مي باشد .

45-زمين كردن الكتريكي شبكه يعني زمين كردن نقطه اي ازدستگاه هاي الكتريكي وادوات برقي كه جزئي ازمدارالكتريكي مي باشند.مثل زمين كردن مركزستاره سيم پيچي ترانسفورماتور وياژنراتور 
زمين كردن الكتريكي دستگاه ها به به منظور حفظ صحت عملكرد سيستم و عدم آسيب به تاسيسات و تجهيزات برقي وجلوگيري ازازدياد فشارالكتريكي فازهاي سالم نسبت به زمين درموقع تماس يكي از فازها بازمين ميباشد.

تاریخ به روز رسانی: 1396/06/04
تعداد بازدید: 2274
شعار
Powered by DorsaPortal